1.  AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Iedere bestelling is uitsluitend onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, ongeacht alle eigen algemene voorwaarden van de koper. De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en alle clausules ervan te aanvaarden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle hiermee strijdige algemene voorwaarden binden de partijen alleen wanneer zij door MENATAM N.V. schriftelijk aanvaard worden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke in België gesloten verkoop en wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan deze algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

 

2.  BETALING EN KLACHTEN

Betalingen gebeuren via een voorschot van 30% bij ondertekening van de bestelbon, waarvan 200 euro op de dag van de ondertekening, en het saldo contant bij levering, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, en moeten worden uitgevoerd op naam van MENATAM NV. Facturen en wissels zijn altijd betaalbaar op onze hoofdzetel: rue Léon François 6-8, 5170 BOIS-DE-VILLERS.

Klachten met betrekking tot facturen moeten binnen de 15 dagen na verzending ervan per aangetekende brief bij onze maatschappelijke zetel worden ingediend, zoniet worden deze facturen als aanvaard beschouwd. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper zijn betalingen in geval van een geschil tussen de partijen niet mag opschorten aangezien wij bereid zijn onze eigen verplichtingen rechtsgeldig na te komen.

 

3.  TRANSPORT EN EIGENDOMSOVERDRACHT /LEVERING/UITPUTTING VAN DE VOORRAAD/PRIJZEN

3.1.  Transport en eigendomsoverdracht

Op vraag van de koper kan het transport door ons uitgevoerd worden. Het risico op verlies of beschadiging blijft ten laste van de verkoper tot op het moment van levering.

De eigendomsoverdracht in uw voordeel vindt plaats na de volledige betaling van het bedrag in hoofdsom en kosten. Wij behouden ons overigens het recht voor om niet-betaalde goederen terug te nemen op de vervaldag van de factuur nadat wij u een laatste uitstel van 30 dagen voor het betalen van de verschuldigde bedragen hebben gegeven.

 

3.2.  Levering

De levering van een keuken moet plaatsvinden in een schone, droge, verwarmde, afgesloten… ruimte om elke beschadiging en diefstal te voorkomen. Om het gemakkelijk parkeren en het efficiënt lossen te verzekeren, moet er een parkeerplaats van 15 tot 25 meter (afhankelijk van het gebruik of niet van een lift) gereserveerd worden. De reservatie van deze parkeerplaats en de aanduiding ervan zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

Bij bestelling van een ingerichte keuken of ingemaakte kast kan de leveringsdatum door de koper worden uitgesteld zolang onze leverancier nog niet is gestart met de productie. Voormelde productie start zes weken voor de plaatsingsdatum die met de klant is overeengekomen. Als de keuken al in productie is, kan de levering één keer worden uitgesteld, met de bijzonderheid dat de opslagkosten aan de koper in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten bedragen 250 € per begonnen maand van opslag.

 

Wordt er echter minder dan 8 dagen vóór de voorziene leveringsdatum gevraagd om de levering en dus ook de plaatsing van een uitgeruste keuken uit te stellen, dan houdt dit het volgende in:

  • Een nieuwe leveringstermijn van 6 weken om de verkoper in staat te stellen levering en montage opnieuw te organiseren;
  • Indien het uitstel minder dan 48 uur vóór de plaatsing wordt gevraagd, zal de betaling worden toegepast van de schadeloosstelling van 200 €, vermeld op het opmetingsverslag dat door de klant ondertekend werd.

 

Als de verkoper de leveringsdatum niet naleeft, heeft de koper 8 dagen de tijd om per aangetekende brief aan onze maatschappelijk zetel en per mail aan het verkooppunt de uitvoering van zijn bestelling te eisen binnen de 20 werkdagen. Als de verkoper niet binnen deze termijn levert, kan de koper per aangetekende brief en per mail aan het verkooppunt de ontbinding van de verkoop vorderen, onverminderd zijn recht om de vergoeding voorzien in artikel 4.3 van onderhavige voorwaarden te vragen.

 

Bij uitputting van de voorraad bij een van onze leveranciers zal een keuken niet als niet-geleverd kunnen worden beschouwd, op voorwaarde dat deze keuken in afwachting van de oplossing van het voorraadprobleem met behulp van geleend materiaal gebruiksklaar wordt gemaakt. Onder een gebruiksklare keuken verstaan wij een keuken uitgerust met een elektrische kookplaat, een koelkast en een spoelbak met mengkraan.

 

Indien het om redenen die bij u liggen onmogelijk is om de ingerichte keuken binnen de 24 maanden volgend op de ondertekening van de bestelbon te leveren, heeft MENATAM N.V. het recht om aan te nemen dat u van uw aankoop afziet. In dat geval zijn de in artikel 5 voorziene vergoedingen van toepassing.

 

3.3.  Uitputting van de voorraad

In geval van uitputting van de voorraad bij een leverancier wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld en krijgt hij een nieuwe termijn of een alternatief voorstel.

 

3.4 Prijzen

Onze prijzen zijn vast en definitief gedurende een jaar vanaf de ondertekening van de bestelbon.

 

4.  SANCTIE BIJ NIET-NALEVING VAN DE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

4.1.  Voorafgaande voorwaarde:

Elke partij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor af te wijken van de hierna vermelde forfaitaire schattingen en een beroep te doen op het gemene recht. Daarvoor is een bewijs nodig van het bestaan en het bedrag van de werkelijk geleden schade als gevolg van de 

principieel minimum van 100 € excl. btw. Er zal ook van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn tegen de geldende wettelijke rentevoet.

 

4.3.  Laattijdige levering

Elke vertraging waarmee de door de koper bestelde keuken ter beschikking wordt gesteld, geeft hem het recht om een vergoeding van 80 € per week vertraging te vragen, onverminderd zijn recht om de werkelijk geleden schade als gevolg van de laattijdige levering van het gekochte goed vast te stellen.

Wanneer er echter elementen ontbreken die de werking van de keuken op geen enkele wijze verhinderen, kan de klant geen aanspraak maken op deze vergoeding (zie paragraaf 3.2.).

 

5.  VERBREKINGSVERGOEDING

De annulering van een bestelling door de koper kan worden aanvaard, zo lang als het plaatsvindt binnen een periode van minimaal 8 weken voor de overeengekomen datum van installatie en tegen betaling van een verbrekingsvergoeding van 10% van de totale bestelling, met een minimum van € 200.

 

6.  GARANTIE

6.1.  Zichtbaar gebrek – betwistingstermijn

Om in aanmerking te kunnen worden genomen, moeten klachten met betrekking tot verlies, zichtbare schade aan de geleverde goederen, onvolledige of niet-conforme levering op het leveringsdocument vermeld worden op het ogenblik van de levering. Bij bestelling van een uitgeruste keuken die geplaatst wordt door een door de vennootschap erkende onderaannemer, moet elk zichtbaar gebrek en elke schade of non-conformiteit aan de installateur worden gemeld bij de oplevering van de werf. De oplevering vindt plaats op de dag van de montage en in het bijzijn van de koper en de installateur. In geval van dienst na verkoop zal een nieuwe oplevering plaatsvinden op het ogenblik dat de werf definitief in orde wordt gebracht. Indien geen oplevering van de werf plaatsvindt in het bijzijn van de koper en bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving door de klant binnen de 8 dagen, wordt de levering van de goederen en diensten als conform en in goede staat beschouwd.

 

6.2.  Garanties

MENATAM N.V. biedt een garantie van 5 jaar op elk gebrek van de werkbladen en 10 jaar op elk gebrek van het meubilair van haar uitgeruste keukens. Met meubilair bedoelen we meubels (kastelementen en fronten), scharnieren en lades. Het arbeidsloon en de verplaatsing verbonden aan deze garantie op het meubilair worden gedurende 5 jaar gegarandeerd. Voor de eerste plaatsing van de keuken geldt een garantie van 1 jaar.

De garantie dekt in geen geval schade veroorzaakt door vocht noch het uitzetten van werkbladen, voor zover deze schade niet voortvloeit uit een verkeerde plaatsing. Zo kan de garantie niet ingeroepen worden voor vochtschade die bijvoorbeeld het gevolg is van het niet vervangen van de siliconendichtingen (aanbevolen om de 3 jaar, door de koper zelf uit te voeren). Deze garantie gaat in op de dag waarop de keuken geleverd wordt. De garantie dekt geen slijtage als gevolg van oneigenlijk gebruik, verkeerde montage door de klant, onaangepaste reiniging, krassen, schokken of breukschade door ongevallen. Omdat MENATAM N.V. u niet kan garanderen dat de onderdelen van uw keuken nog 10 jaar tot het gamma van onze leverancier zullen behoren, biedt MENATAM N.V. dan een gepaste alternatieve oplossing aan. In afwijking van deze garantie geldt voor de showroomkeukens een garantie van twee jaar, die ingaat op de leveringsdatum.

Voor de andere goederen (elektrische huishoudtoestellen, kranen, filters, lampen, ...) geldt de wetgeving die van kracht is op het ogenblik van de verkoop. Accessoires zijn uitgesloten van garantie.

Voor haar ingemaakte kasten biedt MENATAM N.V. een garantie van 2 jaar op meubelen en 10 jaar op losse stukken.

 

7.  SHOWROOMKEUKENS

Behalve aan de hiervoor aangehaalde algemene voorwaarden is de aankoop van keukens uit een van onze showrooms onderworpen aan de volgende bijzondere voorwaarden:

  • Bij aankoop/bestelling wordt 50% van de totale prijs betaald, het saldo is opeisbaar bij afhaling van de goederen.
  • De keuken wordt verkocht in de staat die gekend, vastgesteld en aanvaard is door de koper op het ogenblik van aankoop/bestelling; de garantietermijn bedraagt twee jaar, met dien verstande dat er geen garantie wordt gegeven voor fouten of gebreken die in de showroom worden vastgesteld.
  • De garantie op elektrische huishoudtoestellen is beperkt tot de door de fabrikant en/of importeur aan ons toegekende garantie zoals beschreven in de bij de goederen gevoegde documenten.
  • De keuken wordt gedemonteerd en meegenomen door de koper op de datum van demontage bepaald door MENATAM N.V., dit alles op kosten van de koper.

 

In geval van een door de koper gemonteerde keuken wordt geen garantie op plaatsing gegeven.

 

8.  PLAATSING EN AANSLUITING

Bij verkoop van een ingerichte keuken met plaatsing door een door MENATAM N.V. erkende onderaannemer, geldt de prijs die voor deze dienst op het ogenblik van de verkoop werd vastgesteld voor plaatsing op een voorbereide werf, d.w.z. een werf gekenmerkt door stevige, loodrechte en haakse muren, een effen en droge vloer en de aanwezigheid van een operationele water-, gas- en elektriciteitsaanvoer op de plaatsen vermeld op het technisch plan, evenals een afvoer voor water en afzuigkap.

Aangezien voornoemde installaties (water, gas, elektriciteit) uitdrukkelijk geacht worden conform te zijn met de geldende voorschriften en reglementeringen, ontslaat de klant MENATAM N.V. van alle aansprakelijkheid.

Stelt de monteur op de werf een non-conformiteit vast in vergelijking met het vooraf opgestelde contract waardoor montage onmogelijk is, dan is artikel 3.2 van toepassing. 

 

In geval van vertraging bij plaatsing door toedoen van MENATAM N.V., is artikel 4.3 van toepassing.

MENATAM N.V. sluit zelf de elektrische huishoudtoestellen aan als dit vooraf is overeengekomen, en dit alleen op bestaande en conforme installaties. Met aansluiting wordt de indienststelling van de toestellen bedoeld. Bij deze aansluiting zijn elektriciteits- en loodgieterswerken, schrijnwerk, afstellingen of andere werken die nodig zijn voor de indienststelling dus niet inbegrepen.

 

9.  GESCHILLEN

Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Namen bevoegd, behalve wanneer het contract werd afgesloten met een consument. In dat geval wordt artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek toegepast.