1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN 

Elke bestelling is uitsluitend onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper, niettegenstaande alle algemene voorwaarden van de klant. De klant erkent kennis genomen te hebben van de algemene verkoopvoorwaarden en alle bepalingen hiervan te aanvaarden, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst tussen de partijen. Alle algemene voorwaarden die indruisen tegen de onderhavige voorwaarden zijn slechts bindend voor de partijen indien ze schriftelijk aanvaard worden door MENATAM N.V. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop die in België wordt gesloten tussen de klant en MENATAM N.V., met maatschappelijke zetel gelegen te Rue du Réemploi 4 - 5020 Suarlée, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0421.312.867, en dit uitsluitend ofwel via de website www.eggo.be, ofwel rechtstreeks in de winkel, ofwel via “èggo at home”. De onderhavige algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verkopen die plaatsvinden via de website www.clickandjoy.eggo.be. MENATAM N.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Lopende contracten blijven echter onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat de verkoop gesloten werd. 

 

2. BETALING EN KLACHTEN

Betalingen gebeuren via een voorschot van 30% bij ondertekening van de bestelbon en het saldo contant bij levering, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op het document ‘betalingstermijnen’, en moeten worden uitgevoerd op naam van MENATAM nv. De betalingsschijven worden als ondeelbaar beschouwd en zijn betaalbaar op de vervaldag, zelfs als bepaalde onderdelen geleverd worden met uitstel. De facturen zijn altijd betaalbaar op de hoofdzetel van de verkoper: Rue du Réemploi 4 - 5020 Suarlée.
 Als het te betalen saldo het bedrag van 3.000 euro overschrijdt, gebeurt de betaling per overschrijving of met een gecertificeerde bankcheque. Betalingen in contanten van meer dan 3.000 euro worden niet aanvaard.

  
Bestellingen waarvoor een financieringsplan wordt aangegaan bij een krediet-partnerinstelling kunnen pas geregistreerd worden na aanvaarding van het dossier.   
 Klachten met betrekking tot facturen moeten binnen de 15 dagen na verzending ervan per aangetekende brief op de maatschappelijke zetel van de verkoper worden ingediend. Zoniet worden deze facturen als aanvaard beschouwd. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper zijn betalingen in geval van een geschil tussen de partijen niet mag opschorten aangezien de verkoper bereid is zijn eigen verplichtingen rechtsgeldig na te komen.  

 

3. TRANSPORT EN EIGENDOMSOVERDRACHT / LEVERING / UITPUTTING VAN DE VOORRAAD / PRIJZEN  

3.1. Transport en eigendomsoverdracht  

Op vraag van de klant kan het transport door de verkoper uitgevoerd worden. Het risico op verlies of beschadiging blijft ten laste van de verkoper tot op het moment van de levering van de goederen die het voorwerp uitmaken van de verkoop.  

 De eigendomsoverdracht in het voordeel van de klant vindt enkel plaats na de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en kosten. Er bestaat een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van de verkoper tot de integrale betaling van de verkoopprijs, waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt om niet-betaalde goederen terug te nemen op de vervaldag van de factuur nadat een laatste uitstel van 30 dagen werd gegeven om de verschuldigde bedragen te betalen.  

 

3.2. Levering

De levering van een keuken of een inbouwkast moet plaatsvinden in een schone, droge, verwarmde, afgesloten … ruimte om elke beschadiging en diefstal te voorkomen. De klant verbindt zich ertoe de ruimtes van de levering en plaatsing vrij te maken van elk voorwerp dat hinder kan veroorzaken en te zorgen voor de bescherming van de vloerbekleding op de plek waar de goederen geplaatst moeten worden en van het resterende meubilair dat hij laat staan tijdens de levering en de plaatsing.  

 Om het gemakkelijk parkeren en het efficiënt lossen van de vrachtwagen te verzekeren, moet er een parkeerplaats van 15 tot 25 meter (al naargelang er al dan niet een lift gebruikt wordt) gereserveerd worden. De reservatie van die parkeerplaats en de signalisatie ervan zijn net als alle andere stappen die daarmee samenhangen de verantwoordelijkheid van de klant. In het geval dat de benodigde parkeerplaats niet beschikbaar is voor het gebouw waar de goederen geleverd moeten worden,  heeft de verkoper het recht om de levering te annuleren. Alle kosten die bij die annulering van de levering komen kijken worden aangerekend aan de klant.  

Bij bestelling van een uitgeruste keuken of ingemaakte kast kan de leveringsdatum door de klant worden uitgesteld zolang de leverancier van MENATAM nv nog niet is gestart met de productie. Voormelde productie wordt verondersteld zes (6) weken voor de plaatsingsdatum die met de klant is overeengekomen gestart te zijn. Als de keuken al in productie is, kan de levering één keer worden uitgesteld, met de bijzonderheid dat de opslagkosten aan de koper in rekening kunnen worden gebracht. Die kosten bedragen 50 euro per begonnen maand van opslag.  
 Wordt er echter minder dan 8 dagen vóór de voorziene leveringsdatum gevraagd om de levering en dus ook de plaatsing van een uitgeruste keuken of een inbouwkast/dressing uit te stellen, dan houdt dit het volgende in:   een nieuwe leveringstermijn van 6 weken om de verkoper in staat te stellen levering en montage opnieuw te organiseren;  indien het uitstel minder dan 48 uur vóór de plaatsing wordt gevraagd, betaling van de schadeloosstelling van 200 euro, vermeld op het opmetingsverslag dat door de klant ondertekend werd.  

Bij uitputting van de voorraad bij een van onze leveranciers kan een keuken niet als niet-geleverd worden beschouwd door de klant, op voorwaarde dat deze keuken in afwachting van de oplossing van het voorraadprobleem met behulp van geleend materiaal gebruiksklaar wordt gemaakt. Onder een gebruiksklare keuken wordt een keuken verstaan uitgerust met een elektrische kookplaat, een koelkast en een spoelbak met mengkraan. Indien het om redenen die bij de klant liggen onmogelijk is om de uitgeruste keuken of de inbouwkast/dressing binnen de 24 maanden volgend op de ondertekening van de bestelbon te leveren, heeft MENATAM nv het recht om aan te nemen dat de klant van de aankoop afziet.   

 

3.3. Uitputting van de voorraad  

 In geval van uitputting van de voorraad bij een leverancier wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en krijgt hij een nieuwe termijn of een alternatief voorstel.  

 

3.4 Prijzen 

Onze prijzen staan vast en zijn definitief gedurende 12 maanden vanaf de ondertekening van de bestelbon. 

 

3.5. Promotionele aanbiedingen

Eventuele promotionele aanbiedingen zijn slechts geldig binnen de volgende cumulatieve limieten:

  • Geldigheidsduur van de aanbieding in kwestie
  • Beschikbaarheid van de voorraad
  • Promotionele aanbiedingen die uitsluitend en expliciet betrekking hebben op producten die verkocht worden door MENATAM N.V.

 

4. SANCTIE BIJ NIET-NALEVING VAN DE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN 

 

4.1. Voorafgaande voorwaarde:    

Elke partij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor af te wijken van de hierna vermelde forfaitaire schattingen en een beroep te doen op het gemene recht. Daarvoor is een bewijs nodig van het bestaan en het bedrag van de werkelijk geleden schade als gevolg van de niet-naleving van de contractuele verplichtingen.    

 

4.2. Betalingsachterstand   

In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal elk bedrag dat door de koper verschuldigd is en onbetaald blijft, van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 15% als forfaitaire schadevergoeding voor de geleden schade, met een minimum van 100 EUR exclusief btw. Er zal ook een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

In geval van een consumentenklant in de zin van artikel I.1.2° van het Wetboek van economisch recht, zal deze clausule slechts van toepassing zijn na het versturen van een ingebrekestelling en na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen, die ingaat hetzij op de derde werkdag, hetzij, in geval van een elektronische herinnering, op de kalenderdag die volgt op die waarop de herinnering aan de consument wordt verzonden. Bovendien zullen (i) de verwijlintresten en (ii) de forfaitaire vergoeding die in het vorige lid zijn voorzien, worden berekend overeenkomstig artikel XIX.4 van het Wetboek van economisch recht.

Elk bedrag dat MENATAM S.A. contractueel verschuldigd zou zijn aan de consumentenklant in de zin van artikel I.1.2° van het Wetboek van economisch recht, zal onder dezelfde voorwaarden worden verhoogd met dezelfde vergoeding.

 

4.3. Laattijdige levering   

 Elke vertraging waarmee het door de koper bestelde project ter beschikking wordt gesteld, geeft hem het recht om een vergoeding te vragen. Die vergoeding is vastgelegd op 80 euro per week vertraging voor een keuken en 30 euro per week vertraging voor andere interieurinrichting.  Wanneer er echter elementen ontbreken die de werking van de keuken of andere nterieurinrichting op geen enkele wijze verhinderen, kan de klant geen  
aanspraak maken op deze vergoeding (zie paragraaf 3.2.). 

Wanneer de vertraging te wijten is aan de klant, is deze vergoeding niet verschuldigd.

 

5. VERBREKINGSVERGOEDING  

 De annulering van een bestelling door de klant in de periode tussen de ondertekening van de bestelbon en de opmeting kan aanvaard worden middels betaling van een verbrekingsvergoeding van 10% van het totaal van de bestelling met een minimum van 200 euro excl. btw.   
 Aangezien met de opmeting de productie ingaat, leidt elke annulering van een bestelling vanaf die datum van rechtswege tot de volledige betaling van de bestelling.   

 

6. ONLINE VERKOOP  

 In afwijking van het voorgaande beschikt de klant in het geval dat een verkoop op afstand tot stand komt, hetzij bij de klant thuis, hetzij op een beurs of salon, over een termijn van 14 dagen om zijn bestelling kosteloos te annuleren.   
 Om die annulering in te roepen, moet de klant zijn beslissing van de herroeping van het contract kenbaar maken met een ondubbelzinnige verklaring.    

 

7. GARANTIE


 Deze garanties gelden voor elke thuislevering (of ophaling in de winkel) vanaf 1 januari 2023. Als u eerder geleverd wilt worden, gelieve de garantievoorwaarden te raadplegen die vermeld staan op uw bestelbon.

 

7.1. Zichtbaar gebrek – betwistingstermijn   

Om in aanmerking te kunnen worden genomen, moeten klachten met betrekking tot verlies, zichtbare schade aan de geleverde goederen, onvolledige of niet-conforme levering op het leveringsdocument vermeld worden, op het ogenblik van de levering. Bij een project dat geplaatst wordt door een door de vennootschap erkende onderaannemer, moet elk zichtbaar gebrek en elke schade of non-conformiteit aan de installateur worden gemeld bij de oplevering van de werf. De oplevering vindt plaats op de dag van de montage en in het bijzijn van de klant en de installateur. In geval van dienst na verkoop zal een nieuwe oplevering plaatsvinden op het ogenblik dat de werf definitief in orde wordt gebracht. Indien geen oplevering van de werf plaatsvindt in het bijzijn van de klant en bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving door de klant binnen de 5 dagen, wordt de levering van de goederen en diensten als conform en in goede staat beschouwd.  

Voor alle goederen die de klant meeneemt, beschikt hij over een betwistingstermijn van 2 maanden die ingaat op de dag dat de klant de goederen heeft meegenomen. 

 

7.2. Garanties   

 Algemeen 

MENATAM S.A. kent een commerciële garantie toe, bijkomend op de wettelijk geldende garanties. Niets binnen dit artikel beperkt of sluit de wettelijke garanties uit. De garantie begint te lopen op de dag van levering bij de klant.  

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een kopie van zijn bestelbon of bij gebrek daaraan de referentie van zijn project voorleggen. 

De garanties die toegekend zijn door MENATAM S.A. zullen enkel van toepassing zijn op de gebreken van de conformiteit die bestaan op moment van de levering van de goederen en bij een correct huishoudelijk gebruik.

 

Meubilair  

MENATAM nv biedt 10 jaar garantie op elk gebrek aan het meubilair. Met meubilair bedoelen we meubels (kastelementen en fronten), panelen, plinten, laminaatwerkbladen en -achterwanden.   

Voor de andere materialen (natuursteen, graniet, composiet kwarts, keramiek, inox, hout, corian, fenix, klassiek of gehard glas, panelen in aluminium en polyethyleen) zijn de garantievoorwaarden van de fabrikanten van toepassing.  

MENATAM nv biedt 25 jaar garantie op losse stukken. Met losse stukken bedoelen we scharnieren, mechanismen en glijsystemen van deuren en van lades. 

De garantie is beperkt tot de herstelling of vervanging van de stukken die door de fabrikant als defect worden beschouwd. Indien het defecte materiaal niet vervangen kan worden (materiaal niet meer beschikbaar bij de fabrikant), zal MENATAM nv een andere oplossing voorstellen die aangepast is aan de klant. Met een aangepaste oplossing bedoelen we een gelijkaardige component of bekleding die past bij de rest van het meubilair en van hetzelfde prijsniveau als de aanvankelijk gekochte component. 

Bij volledige vervanging van de defecte elementen loopt de oorspronkelijke garantie van de vervangen elementen door. 

 

Accessoires  

MENATAM nv biedt 2 jaar garantie op accessoires (afvalbak, transformator, spiegels, handgrepen, tafelpoten, broekhouders, schoenenrekken, …).  

 

Elektrische apparatuur en sanitair 

Op elektrische huishoudtoestellen en sanitair zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing.  

 

Arbeid en verplaatsingen 

MENATAM nv biedt 10 jaar garantie op arbeid en verplaatsingen.  

 

7.3. Uitsluitingen van de garantie   

 De garantie is niet van toepassing voor : 

Alle schade die het gevolg is van een brand, waterschade, een ongeval of een natuurramp, 

Alle schade of gebreken die opzettelijk of door nalatigheid, door onoordeelkundige behandeling, abnormaal gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorschriften van de fabrikant veroorzaakt werden.  

Alle schade die verband houdt met vocht, voor zover deze niet het gevolg is van niet-correcte plaatsing. Zo geldt de garantie niet voor vochtschade als gevolg van bijvoorbeeld het niet vervangen van de siliconen afdichtingen (aanbevolen om de 3 jaar en uit te voeren door de koper), 

Alle schade die een derde of de koper zelf heeft hersteld of trachten te herstellen, 

Alle schade die veroorzaakt werd door ingrepen of handelingen van een derde (namelijk een persoon die niet voor MENATAM nv of een van haar onderaannemers werkt) of door de klant, waarbij elke tijdelijke of voorlopige herstelling ten laste blijft van de klant, die bovendien de gevolgen draagt van de eventuele verergering van de schade als gevolg daarvan, 

Alle schade die het gevolg is van commercieel, professioneel of collectief gebruik van de goederen,  

Krassen, afschilferingen schrammen en meer algemeen alle veroorzaakte beschadigingen die de werking ervan niet schaden, 

Normale slijtage of abnormale slijtage als gevolg, bijvoorbeeld, van slecht onderhoud (zie onderhoudsboekje) of van externe oorzaken (waterinsijpeling, te hoge temperatuur, vocht, schokken, verkeerd of oneigenlijk gebruik, ongeschikte onderhoudsproducten, enz., 

Alle schade die voortvloeit uit ... 

overbelasting van de planken, stangen of lades, 

rechtstreekse blootstelling aan zonlicht (waardoor bijvoorbeeld de tinten veranderen),  

grote temperatuurwijzigingen,  

abnormaal vochtige omstandigheden (die bijvoorbeeld oxidatie van metalen onderdelen veroorzaken),  

ongedierte afkomstig uit de vertrekken van de koper.  

Alle schade aan onderdelen veroorzaakt door montage, plaatsing of levering die niet door MENATAM nv werd uitgevoerd, 

De bijzonderheden van hout, de normale werking van massief hout (dat, zoals elk natuurproduct, in de loop van de tijd kan veranderen),  

De vervanging van onderdelen in het kader van onderhoud (afzuigkapfilters, lampen ...).  

 

 8. SHOWROOMMEUBILAIR   

Behalve aan de hiervoor aangehaalde algemene voorwaarden is de aankoop van keukens of inbouwkasten uit een van onze showrooms onderworpen aan de volgende bijzondere voorwaarden:  

Bij aankoop/bestelling wordt 50% van de totale prijs betaald. Het saldo is opeisbaar bij afhaling van de goederen.  

De producten worden verkocht in de staat die gekend, vastgesteld en aanvaard is door de klant op het ogenblik van aankoop/bestelling. De garantietermijn bedraagt 2 jaar, met dien verstande dat er geen garantie wordt gegeven voor fouten of gebreken die in de showroom worden vastgesteld.   

De garantie op elektrische huishoudtoestellen is beperkt tot de door de fabrikant en/of importeur aan MENATAM nv toegekende garantie zoals beschreven in de bij de goederen gevoegde documenten.   

Het meubilair wordt gedemonteerd en meegenomen door de klant op de datum van demontage bepaald door MENATAM nv, dit alles op kosten en op risico van de klant.  

Op goederen die door de klant gemonteerd worden, wordt geen garantie verleend op arbeid.   

 

 9. PLAATSING EN AANSLUITING   

 Bij verkoop van een project met plaatsing door een door MENATAM nv erkende onderaannemer, geldt de prijs die voor deze dienst op het ogenblik van de verkoop werd vastgesteld voor plaatsing op een voorbereide werf, d.w.z. een werf gekenmerkt door een volledig vrijgemaakte ruimte met stevige, loodrechte en haakse muren, een effen en droge vloer en de aanwezigheid van een operationele water-, gas- en elektriciteitsaanvoer op de plaatsen vermeld op het technisch plan, evenals een afvoer voor water en afzuigkap. Aangezien voornoemde installaties (water, gas, elektriciteit) uitdrukkelijk geacht worden conform te zijn met de geldende voorschriften en reglementeringen, ontslaat de klant MENATAM nv van alle aansprakelijkheid hiervoor.  
 Stelt de plaatser op de werf een non-conformiteit vast in vergelijking met het vooraf opgestelde contract waardoor montage  
onmogelijk is, dan is artikel 3.2 van toepassing. Indien de in te richten ruimte bij de koper niet volledig is afgewerkt, dus een ruimte waar het plafond nog niet af en droog is of de vloerafwerking nog niet is aangebracht, onderneemt MENATAM nv geen enkele actie voor de opmeting en de bestelling van de goederen van de koper. 
 Bij verkoop van een project met plaatsing door een partner waarnaar MENATAM nv heeft doorverwezen maar zonder opmeting, kunnen de verkoper en de partner niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte opmeting door de klant die het volledig of gedeeltelijk onmogelijk zou maken om de meubels van het project te plaatsen. De uren die gepresteerd worden wegens een slechte opmeting zijn voor rekening van de klant en ze geven aanleiding tot een forfaitaire vergoeding van € 100 voor het eerste uur + € 55 per extra uur en per plaatser. 

Voor de plaatsing van de elektrische huishoudtoestellen zal MENATAM nv instaan voor de aansluiting ervan, indien dat vooraf is overeengekomen en enkel op bestaande, conforme en functionele installaties.  Met aansluiting wordt de indienststelling van de toestellen bedoeld. Bij deze aansluiting zijn elektriciteits- en loodgieterswerken, schrijnwerk, afstellingen of andere werken die nodig zijn voor de indienststelling dus niet inbegrepen.  
De plaatser zal enkel de toestellen plaatsen waarvoor dat bij de verkoop werd overeengekomen. Hij zal geen enkel ander toestel aansluiten, configureren of bevestigen.  
De waterdichtheid van de sanitaire aansluitingen (loodgieterij) wordt tot 15 dagen na plaatsing gegarandeerd. 

De verkoper kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor retouches aan het plafond en de verf die na de plaatsing nodig zouden kunnen zijn. Die herstellingen zijn uitsluitend ten laste van de klant.    

MENATAM S.A kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele pleister- en schilderwerkzaamheden die nodig zouden zijn na de plaatsing of uitvoering van afwerking of garantie-interventies. Deze herstellingen zijn uitsluitend ten laste van de klant. 

 

10. OVERMACHT   

Elk onvoorspelbaar, onafwendbaar voorval van welke aard dan ook buiten de wil van de partijen om dat de afgesloten overeenkomst tijdelijk of definitief onuitvoerbaar maakt en dat, naargelang het geval, toelaat om de uitvoering ervan op te schorten, ze te annuleren of op te zeggen, vormt een geval van overmacht. Een geval van overmacht kan door de partijen worden ingeroepen op voorwaarde dat het zich voordeed binnen de contractuele termijn. Worden met name beschouwd als gevallen van overmacht: een pandemie en alle maatregelen genomen door de regering om deze te bestrijden, oorlog, opstand of rellen, aardbevingen, natuurrampen, als abnormaal beschouwde slechte weersomstandigheden, brand in lokalen of van goederen, stakingen en lock-outs, vervoersongelukken en stopzettingen van de levering van grondstoffen die de productie van bestellingen verhinderen, zonder dat deze opsomming limitatief is. 

 

11. HERZIENINGSCLAUSULE    

MENATAM N.V. behoudt zich het recht het contract te heronderhandelen met het oog op wijziging of beëindiging als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

Een verandering in de omstandigheden maakt de uitvoering van de overeenkomst uitermate duur, waardoor deze redelijkerwijs niet kan worden afgedwongen; 

deze verandering was op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst niet voorzienbaar; 

deze verandering kan niet worden geweten aan MENATAM N.V.  

 

12. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID   

 De annulering van de ene of de andere clausule van deze algemene verkoopvoorwaarden kan niet de annulering van de algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel met zich meebrengen, op voorwaarde dat het evenwicht en het algemene opzet ervan behouden kunnen blijven.  

 In het geval van de annulering, nietigheid of onwettigheid van eender welke clausule of eender welk deel van een clausule van deze algemene verkoopvoorwaarden verbinden de partijen zich ertoe om te goeder trouw een clausule of deel van een clausule te onderhandelen die ze ter vervanging afsluiten met gelijkwaardige juridische draagwijdte en gevolgen.    

 

13. VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS   

 De gegevens over de klant die verzameld worden bij bestellingen of het afsluiten van contracten worden gebruikt met volledige inachtneming van de wet op de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De klant heeft het recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonsgegevens.  

 

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN  

In deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan wij onder « klant », de klant als consument  volgens artikel 1649bis van de civiele code. 

Deze algemene verkoopvoorwaarden en alle contracten die in het kader daarvan worden afgesloten vallen onder het Belgisch recht.  
 Onverminderd de naleving van artikel 74 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en de consumentenbescherming, zijn de rechtbanken van Namen als enige bevoegd.  

 

Versie 06.10.2023