1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN 
 
Iedere bestelling is uitsluitend onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper ongeacht alle eigen algemene voorwaarden van de klant. De klant erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en alle clausules ervan te aanvaarden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald tussen de partijen. Alle hiermee strijdige algemene voorwaarden binden de partijen alleen wanneer ze schriftelijk aanvaard worden door MENATAM nv.   Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke in België gesloten verkoop en de vennootschap MENATAM behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan deze algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. 
 
 
2. BETALING EN KLACHTEN 
 
Betalingen gebeuren via een voorschot van 30% bij ondertekening van de bestelbon, waarvan 300 euro op de dag van de ondertekening, en het saldo contant bij levering, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op het document ‘betalingstermijnen’, en moeten worden uitgevoerd op naam van MENATAM nv. De betalingsschijven worden als ondeelbaar beschouwd en zijn betaalbaar op de vervaldag, zelfs als bepaalde onderdelen geleverd worden met uitstel. De facturen zijn altijd betaalbaar op de hoofdzetel van de verkoper: rue Léon François 6-8, 5170 Bois-de-Villers. 
 
Als het te betalen saldo het bedrag van 3.000 euro overschrijdt, gebeurt de betaling per overschrijving of met een gecertificeerde bankcheque. Betalingen in contanten van meer dan 3.000 euro worden niet aanvaard.  
 
Bestellingen waarvoor een financieringsplan wordt aangegaan bij een krediet-partnerinstelling kunnen pas geregistreerd worden na aanvaarding van het dossier.  
 
Klachten met betrekking tot facturen moeten binnen de 15 dagen na verzending ervan per aangetekende brief op de maatschappelijke zetel van de verkoper worden ingediend. Zoniet worden deze facturen als aanvaard beschouwd. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper zijn betalingen in geval van een geschil tussen de partijen niet mag opschorten aangezien de verkoper bereid is zijn eigen verplichtingen rechtsgeldig na te komen. 
 
 
 
 
3. TRANSPORT EN EIGENDOMSOVERDRACHT / LEVERING / UITPUTTING VAN DE VOORRAAD / PRIJZEN 
 
3.1. Transport en eigendomsoverdracht 
 
Op vraag van de klant kan het transport door de verkoper uitgevoerd worden. Het risico op verlies of beschadiging blijft ten laste van de verkoper tot op het moment van de levering van de goederen die het voorwerp uitmaken van de verkoop. 
 
De eigendomsoverdracht in het voordeel van de klant vindt enkel plaats na de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en kosten. Er bestaat een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van de verkoper tot de integrale betaling van de verkoopprijs, waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt om niet-betaalde goederen terug te nemen op de vervaldag van de factuur nadat een laatste uitstel van 30 dagen werd gegeven om de verschuldigde bedragen te betalen. 
 
3.2. Levering 
 
De levering van een keuken of een inbouwkast moet plaatsvinden in een schone, droge, verwarmde, afgesloten … ruimte om elke beschadiging en diefstal te voorkomen. De klant verbindt zich ertoe de ruimtes van de levering en plaatsing vrij te maken van elk voorwerp dat hinder kan veroorzaken en te zorgen voor de bescherming van de vloerbekleding op de plek waar de goederen geplaatst moeten worden en van het resterende meubilair dat hij laat staan tijdens de levering en de plaatsing. 
 
Om het gemakkelijk parkeren en het efficiënt lossen van de vrachtwagen te verzekeren, moet er een parkeerplaats van 15 tot 25 meter (al naargelang er al dan niet een lift gebruikt wordt) gereserveerd worden. De reservatie van die parkeerplaats en de signalisatie ervan zijn net als alle andere stappen die daarmee samenhangen de verantwoordelijkheid van de klant. In het geval dat de benodigde parkeerplaats niet beschikbaar is voor het gebouw waar de goederen geleverd moeten worden, 
heeft de verkoper het recht om de levering te annuleren. Alle kosten die bij die annulering van de levering komen kijken worden aangerekend aan de klant. 

Bij bestelling van een uitgeruste keuken of ingemaakte kast kan de leveringsdatum door de klant worden uitgesteld zolang de leverancier van MENATAM nv nog niet is gestart met de productie. Voormelde productie wordt verondersteld zes (6) weken voor de plaatsingsdatum die met de klant is overeengekomen gestart te zijn. Als de keuken al in productie is, kan de levering één keer worden uitgesteld, met de bijzonderheid dat de opslagkosten aan de koper in rekening kunnen worden gebracht. Die kosten bedragen 50 euro per begonnen maand van opslag. 
 
Wordt er echter minder dan 8 dagen vóór de voorziene leveringsdatum gevraagd om de levering en dus ook de plaatsing van een uitgeruste keuken of een inbouwkast/dressing uit te stellen, dan houdt dit het volgende in: 
 

 • een nieuwe leveringstermijn van 6 weken om de verkoper in staat te stellen levering en montage opnieuw te organiseren; 

 

 • indien het uitstel minder dan 48 uur vóór de plaatsing wordt gevraagd, betaling van de schadeloosstelling van 200 euro, vermeld op het opmetingsverslag dat door de klant ondertekend werd. 


 
 
Bij uitputting van de voorraad bij een van onze leveranciers kan een keuken niet als niet-geleverd worden beschouwd door de klant, op voorwaarde dat deze keuken in afwachting van de oplossing van het voorraadprobleem met behulp van geleend materiaal gebruiksklaar wordt gemaakt. Onder een gebruiksklare keuken wordt een keuken verstaan uitgerust met een elektrische kookplaat, een koelkast en een spoelbak met mengkraan. Indien het om redenen die bij de klant liggen onmogelijk is om de uitgeruste keuken of de inbouwkast/dressing binnen de 24 maanden volgend op de ondertekening van de bestelbon te leveren, heeft MENATAM nv het recht om aan te nemen dat de klant van de aankoop afziet.  
 
3.3. Uitputting van de voorraad 
 
In geval van uitputting van de voorraad bij een leverancier wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en krijgt hij een nieuwe termijn of een alternatief voorstel. 
 
3.4 Prijzen 
 Onze prijzen staan vast en zijn definitief gedurende 12 maanden vanaf de ondertekening van de bestelbon.


 
4. SANCTIE BIJ NIET-NALEVING VAN DE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN 
 
4.1. Voorafgaande voorwaarde: 
 
Elke partij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor af te wijken van de hierna vermelde forfaitaire schattingen en een beroep te doen op het gemene recht. Daarvoor is een bewijs nodig van het bestaan en het bedrag van de werkelijk geleden schade als gevolg van de niet-naleving van de contractuele verplichtingen. 
 
4.2. Betalingsachterstand 
 
Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid, worden alle door de klant verschuldigde en nog onbetaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% als forfaitaire vergoeding voor de geleden schade, met een minimum van 100 euro excl. btw. Er is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ook een nalatigheidsinterest van 10% verschuldigd. 
 
4.3. Laattijdige levering 
 
 
Elke vertraging waarmee het door de koper bestelde project ter beschikking wordt gesteld, geeft hem het recht om een vergoeding te vragen. Die vergoeding is vastgelegd op 80 euro per week vertraging voor een keuken en 30 euro per week vertraging voor dressings/inbouwkasten.  Wanneer er echter elementen ontbreken die de werking van de keuken op geen enkele wijze verhinderen, kan de klant geen 
aanspraak maken op deze vergoeding (zie paragraaf 3.2.). 

 

5. VERBREKINGSVERGOEDING 
 
De annulering van een bestelling door de klant in de periode tussen de ondertekening van de bestelbon en de opmeting kan aanvaard worden middels betaling van een verbrekingsvergoeding van 10% van het totaal van de bestelling met een minimum van 200 euro excl. btw.  
 
Aangezien met de opmeting de productie ingaat, leidt elke annulering van een bestelling vanaf die datum van rechtswege tot de volledige betaling van de bestelling.  
 
6. Online verkoop 
 
In afwijking van het voorgaande beschikt de klant in het geval dat een verkoop op afstand tot stand komt, hetzij bij de klant thuis, hetzij op een beurs of salon, over een termijn van 14 dagen om zijn bestelling kosteloos te annuleren.  
 
Om die annulering in te roepen, moet de klant zijn beslissing van de herroeping van het contract kenbaar maken met een ondubbelzinnige verklaring. 
 
 
 
 
 
6. GARANTIE 
 
6.1. Zichtbaar gebrek – betwistingstermijn 
 
Om in aanmerking te kunnen worden genomen, moeten klachten met betrekking tot verlies, zichtbare schade aan de geleverde goederen, onvolledige of niet-conforme levering op het leveringsdocument vermeld worden op het ogenblik van de levering. Bij een project dat geplaatst wordt door een door de vennootschap erkende onderaannemer, moet elk zichtbaar gebrek en elke schade of non-conformiteit aan de installateur worden gemeld bij de oplevering van de werf. De oplevering vindt plaats op de dag van de montage en in het bijzijn van de klant en de installateur. In geval van dienst na verkoop zal een nieuwe oplevering plaatsvinden op het ogenblik dat de werf definitief in orde wordt gebracht. Indien geen oplevering van de werf plaatsvindt in het bijzijn van de klant en bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving door de klant binnen de 8 dagen, wordt de levering van de goederen en diensten als conform en in goede staat beschouwd. 
 
6.2. Garanties 
 
Keukens MENATAM nv biedt een garantie van 5 jaar op elk gebrek aan de werkbladen, met uitzondering van werkbladen in graniet, composiet, keramiek en Dekton, waarvoor de garantievoorwaarden van de leverancier gelden, en 10 jaar op elk gebrek aan het meubilair van uw uitgeruste keuken. Met meubilair bedoelen we meubels (kastelementen en fronten), scharnieren en lades.   
 
Inbouwkasten/Dressings MENATAM nv biedt een garantie van 2 jaar op de meubels en 10 jaar op losse stukken. Met losse stukken bedoelen we scharnieren, glijsystemen van deuren en van lades.  
 
 
Het arbeidsloon en de verplaatsing verbonden aan die garantie op het meubilair worden gedurende 5 jaar gegarandeerd. Voor de eerste plaatsing geldt een garantie van 1 jaar.   
 
 
Omdat MENATAM nv de klant niet kan garanderen dat de onderdelen van zijn bestelling nog 10 jaar tot het gamma van zijn leverancier zullen behoren, biedt MENATAM nv dan een gepaste alternatieve oplossing aan.  
 
 
In afwijking van deze garantie geldt voor het showroommeubilair een garantie van twee jaar, die ingaat op de leveringsdatum. Voor de andere goederen (elektrische huishoudtoestellen, kranen, filters, lampen ...) geldt de wetgeving die van kracht is op 
het ogenblik van de verkoop. Accessoires zijn uitgesloten van garantie. 
 
Deze garantie gaat in op de dag van de levering.  
 
 6.3. Uitsluitingen van de garantie 
 
De garantie dekt in geen geval schade veroorzaakt door vocht, voor zover deze schade niet voortvloeit uit een verkeerde plaatsing. Zo kan de garantie niet ingeroepen worden voor vochtschade die bijvoorbeeld het gevolg is van het niet vervangen van de siliconendichtingen (aanbevolen om de 3 jaar, door de koper zelf uit te voeren). De garantie dekt geen slijtage als gevolg van oneigenlijk gebruik, verkeerde montage door de klant, onaangepaste reiniging, krassen, schokken of breukschade door ongevallen. 
 
MENATAM nv geeft geen garantie op gebreken/schade voortvloeiend uit met name:

 • situaties die het gevolg zijn van overmacht, abnormaal gebruik en slijtage, onregelmatig of ongepast onderhoud, of slechte bewaring van het schrijnwerk.
 • montage/plaatsing van elementen die niet van bij MENATAM nv komen of die niet door MENATAM nv geleverd zijn;
 • ingrepen en handelingen die door derden, dus door mensen die niet voor MENATAM nv of een van zijn onderaannemers werken, aan de goederen worden uitgevoerd;
 • (her)montage van de goederen door de klant;
 • contact met vocht;
 • (contact met) grote temperatuursveranderingen;  
 • overbelasting van planken, stangen of lades.
 • rechtstreekse blootstelling aan het zonlicht. 

 
 
 
 
7. SHOWROOMMEUBILAIR 

Behalve aan de hiervoor aangehaalde algemene voorwaarden is de aankoop van keukens of inbouwkasten uit een van onze showrooms onderworpen aan de volgende bijzondere voorwaarden: 
 

 • Bij aankoop/bestelling wordt 50% van de totale prijs betaald. Het saldo is opeisbaar bij afhaling van de goederen. 

 

 • De producten worden verkocht in de staat die gekend, vastgesteld en aanvaard is door de klant op het ogenblik van aankoop/bestelling. De garantietermijn bedraagt 2 jaar, met dien verstande dat er geen garantie wordt gegeven voor fouten of gebreken die in de showroom worden vastgesteld.  
 • De garantie op elektrische huishoudtoestellen is beperkt tot de door de fabrikant en/of importeur aan ons toegekende garantie zoals beschreven in de bij de goederen gevoegde documenten. 

 

 • Het meubilair wordt gedemonteerd en meegenomen door de klant op de datum van demontage bepaald door MENATAM nv, dit alles op kosten en op risico van de klant. 

 

 • In geval van een door de klant gemonteerde keuken of inbouwkast wordt geen garantie op de plaatsing gegeven. 

 

8. PLAATSING EN AANSLUITING 
 
Bij verkoop van een project met plaatsing door een door MENATAM nv erkende onderaannemer, geldt de prijs die voor deze dienst op het ogenblik van de verkoop werd vastgesteld voor plaatsing op een voorbereide werf, d.w.z. een werf gekenmerkt door een volledig vrijgemaakte ruimte met stevige, loodrechte en haakse muren, een effen en droge vloer en de aanwezigheid van een operationele water-, gas- en elektriciteitsaanvoer op de plaatsen vermeld op het technisch plan, evenals een afvoer voor water en afzuigkap. Aangezien voornoemde installaties (water, gas, elektriciteit) uitdrukkelijk geacht worden conform te zijn met de geldende voorschriften en reglementeringen, ontslaat de klant MENATAM nv van alle aansprakelijkheid hiervoor. 
 
Stelt de plaatser op de werf een non-conformiteit vast in vergelijking met het vooraf opgestelde contract waardoor montage 
onmogelijk is, dan is artikel 3.2 van toepassing. In het geval dat de ruimte bij de koper waar een inbouwkast/dressing moet komen niet volledig is afgewerkt, dus een ruimte waar het plafond nog niet af en droog is of de vloerafwerking nog niet is aangebracht, onderneemt MENATAM nv geen enkele actie voor de opmeting en de bestelling van de inbouwkast/dressing van de koper. 
 
 
Voor de installatie van elektrische huishoudtoestellen gaat MENATAM nv over tot de aansluiting als dit vooraf is overeengekomen, en dit alleen op bestaande en conforme installaties. Met aansluiting wordt de indienststelling van de toestellen bedoeld. Bij deze aansluiting zijn elektriciteits- en loodgieterswerken, schrijnwerk, afstellingen of andere werken die nodig zijn voor de indienststelling dus niet inbegrepen. 
 
 
De verkoper kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor retouches aan het plafond en de verf die na de plaatsing nodig zouden kunnen zijn. Die herstellingen zijn uitsluitend ten laste van de klant.  
 
 
9. OVERMACHT 
 
Elk onvoorspelbaar, onafwendbaar voorval van welke aard dan ook buiten de wil van de partijen om dat de afgesloten overeenkomst tijdelijk of definitief onuitvoerbaar maakt en dat, naargelang het geval, toelaat om de uitvoering ervan op te schorten, ze te annuleren of op te zeggen, vormt een geval van overmacht. De partijen kunnen de overmacht inroepen op voorwaarde dat het binnen de contractuele termijn gebeurt. Worden met name beschouwd als gevallen van overmacht: oorlog, rellen, oproer, aardbevingen, natuurrampen, noodweer dat als abnormaal erkend wordt, brand in lokalen of aan goederen, stakingen en lock-outs, ongevallen met het transport en stopzettingen van de levering van grondstoffen die de productie van de bestellingen verhinderen, zonder dat deze opsomming volledig is. 
 
 
10. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID 
 
De annulering van de ene of de andere clausule van deze algemene verkoopvoorwaarden kan niet de annulering van de algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel met zich meebrengen, op voorwaarde dat het evenwicht en het algemene opzet ervan behouden kunnen blijven. 
 
In het geval van de annulering, nietigheid of onwettigheid van eender welke clausule of eender welk deel van een clausule van deze algemene verkoopvoorwaarden verbinden de partijen zich ertoe om te goeder trouw een clausule of deel van een clausule te onderhandelen die ze ter vervanging afsluiten met gelijkwaardige juridische draagwijdte en gevolgen. 
 
 
11. VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 
 
De gegevens over de klant die verzameld worden bij bestellingen of het afsluiten van contracten worden gebruikt met volledige inachtneming van de wet op de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De klant heeft het recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonsgegevens. 
 
 
12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 
 
Deze algemene verkoopvoorwaarden en alle contracten die in het kader daarvan worden afgesloten vallen onder het Belgisch recht. 
 
Onverminderd de naleving van artikel 74 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en de consumentenbescherming, zijn de rechtbanken van Namen als enige bevoegd. 
 
 
 
 
Versie 22.11.2021